Code & Fun

第25天。我决定以后不贴题目了。

今天的题目是Shifting Letters


混进 Medium 的 Easy 题目,简单的取模和循环就能解决的问题。

代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
string shiftingLetters(string S, vector<int>& shifts) {
int temp = 0;
for(int i = shifts.size() - 1 ; i >= 0; --i) {
temp = (shifts[i] + temp) % 26;
S[i] = ((S[i] - 'a') + temp) % 26 + 'a';
// cout << shifts[i] << endl;
}
return S;
}

本文首发于Code & Fun